Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  ARTIKEL 1 – Algemeen

  Elke opdracht of dienst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld op de bestelbon/offerte/factuur. De opdrachtgever geeft bij ondertekening van de bestelbon of bij betaling van de factuur zijn akkoord voor deze algemene voorwaarden.

  ARTIKEL 2 – Offertes

  Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld en hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. De genoemde prijzen zijn steeds in € en exclusief BTW. Zij kunnen te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd. Herziening van de prijs is mogelijk als gevolg van een stijging in de loonkosten, sociale bijdragen en grondstoffen. Elke bestelling moet schriftelijk gedaan worden en kan niet opgezegd worden zonder ons schriftelijk akkoord.

  ARTIKEL 3 – Diensten

  Syntrium nv heeft het recht de vermelde prijzen voor goederen en/of diensten aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van deze goederen of diensten. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of bestelbon.

  ARTIKEL 4 – Maatwerk - Projectwerk

  Bij maatwerk/projectwerk wordt dit specifiek geschreven naar de wensen van de opdrachtgever. In een eerste overleg met de opdrachtgever worden deze specifieke wensen besproken. De opdrachtgever verbindt zich er toe steeds de volledige en juiste informatie te geven, en zijn wensen duidelijk te maken. Vervolgens wordt in een offerte een gedetailleerde uitleg gegeven van het project in zijn geheel, de planning en uitrol. Het project wordt in zijn geheel afgeleverd zoals omschreven in de offerte. Na de oplevering van het project worden verdere werken, aanpassingen en/of uitbreidingen apart in rekening gebracht.

  ARTIKEL 5 – Prijzen & betalingen

  Onze facturen dienen op onze bankrekening betaald te worden in de aangeduide munt en dat uiterlijk 30 dagen na facturatiedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onderling overeengekomen.

  Elke klacht die verband houdt met de factuur, dient ons via aangetekend schrijven te bereiken binnen een termijn van 8 werkdagen na de factuurdatum.

  In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

  Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de Syntrium niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen of diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de Syntrium is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten.

  In geen geval kan de Syntrium worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.

  Syntrium draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

  ARTIKEL 7 – Verbrekingsvergoeding

  Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het totaalbedrag van de bestelling.

  ARTIKEL 8 – Klachten en geschillen

  Om geldig te zijn dienen klachten binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur aangetekend in ons bezit te zijn. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

  Elk geschil betreffende huidige overeenkomst zal exclusief beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen en zal onderworpen worden aan het Belgische recht.

  Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In geval van betwistingen of geschil is de Belgische wet van toepassing en zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

  ARTIKEL 9 – Behandeling van persoonsgegevens

  Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Syntrium nv. De opdrachtgever heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privé-leven. Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan gebeuren of via e-mail.

  Logo

  Partner van IFS en Novacura

  Lid van BEMAS en VOKA